Od 1. 1. 2008 je povinnosť spracovania projektového hodnotenia podľa zákona č. 555/2005 Z. z. a doplnení v znení zákona č. 300/2012 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov a vyhlášky MDVRR SR č. 324/2016 Z.z. (platná od 01.01.2017), ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 364/2012 Z.z.

ČO JE PROJEKTOVÉ ENERGETICKÉ HODNOTENIE?

ProjektoveHodnotenie

Stavebník, ktorý žiada o stavebné povolenie musí predložiť spolu s  projektom ku stavebnému povoleniu aj projektové hodnotenie, v ktorom je výpočet energetickej hospodárnosti budovy. Hodnotia sa  tepelnoizolačné vlastnosti budovy a energetickú náročnosť budovy z hľadiska potreby tepla na vykurovanie podľa STN 73 0540 (energetické kritérium). Pri nebytových budovách sa uvažuje aj s potrebou energie na osvetlenie a ak sa uvažuje aj s núteným vetraním tak aj potreba energie na nútené vetranie a chladenie. Pri obytných budovách musia byť splnené aj požiadavky na miesto potreby energie na vykurovanie a miesto potreby na prípravu TV podľa vykonávajúcich vyhlášok č. 324/2016 Z.z. a č. 364/2012 Z.z..

KEDY JE POTREBNÉ PROJEKTOVÉ HODNOTENIE A KEDY ENERGETICKÝ CERTIFIKÁT BUDOVY?

Projektové hodnotenie je súčasťou projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie, keď je budova v čase prípravy a rozhoduje sa o druhu a hrúbkach izolantu v jednotlivých skladbách obalu budovy, a taktiež o spôsobe a príprave teplej vody.

Energetický certifikát je potrebný pri kolaudácii budovy, vyhotovuje sa na základe projektovej dokumentácie a obhliadky budovy, pri ktorej sa zistí či daný objekt je v súlade s projektovou dokumentáciou. Ak nenastali závažné zmeny oproti projektovanému stavu hodnotená budova bude zatriedená do príslušnej triedy energetickej certifikácie

AKÉ INFORMÁCIE ZÍSKAME Z PROJEKTOVÉHO HODNOTENIA?

Základnou informáciou je či posudzovaný projekt budovy spĺňa požiadavky stanovené v STN 73 0540, tj. energetické kritérium a tiež vykonávajúcich vyhlášok č.324/2016 Z.z. a č. 364/2012 Z.z. pre miesto potreby energie na vykurovanie a miesto potreby energie na prípravu teplej vody.

Táto okolnosť je daná najmä tromi faktami:

  • Energetické kritérium podľa STN 73 0540 je špecifické hodnotenie, ktoré má vyjadrovať potrebu tepla na vykurovanie
  • Potreba energie na vykurovanie, tj. potreba tepla na vykurovanie zhoršená o účinnosť odovzdávacieho a distribučného systému vykurovania
  • Potreba energie na prípravu teplej vody kde sa uvažuje so stratami z distribučného systému a výroby teplej vody

PREČO PROJEKTOVÉ HODNOTENIE?

Legislatívnym dôvodom prečo sa musí vyhotoviť projektové energetické hodnotenie je návrh takej budovy, ktorá by už v projektovanom stave spĺňala atribúty energeticky nenáročnej budovy  .Vďaka projektovému hodnoteniu s energeticky úspornými opatreniami sa zabezpečí, aby zhotovená budova podľa projektovej dokumentácie spĺňala energetický certifikát triedy A1 . Bez obáv sa tak vlastník, alebo investor stavby vyhne sankciám za nedodržanie požiadaviek na energetickú hospodárnosť budovy.

HiRes