Čo je termovízne meranie ?

Termovízne meranie budov , alebo aj termografia je bezkontaktné a nedeštruktívne meranie, ktoré rýchlo a prehľadne určí povrchovú teplotu jednotlivých materiálov (v stavebných konštrukcií a stavebníctve). Meranie sa môže robiť z exteriéru, alebo interiéru. Meranie robené z interiéru je oveľa efektívnejšie, nakoľko nám odpadá negatívne pôsobenie klimatických faktorov, ako je slnko (priame nahrievanie domu pred meraním) a vietor. Výsledkom merania sú termogramy.

Ako vlastne funguje termovízna  kamera ?

Termovízna kamera meria teplotu objektov pomocou infračerveného zobrazovania. Vysvetlenie môže znieť komplikovane, ale je to celkom jednoduché. V podstate každý objekt, ktorý má teplotu nad absolutnou nulou (-273,15 °C), vyžaruje elektromagnetické vlnenie vo forme infračerveného žiarenia. Toto žiarenie je neviditeľné pre ľudské oko, ale termovízna kamera je schopná zachytiť a zobraziť tieto elektromagnetické vlny vo forme teplotného obrazu.

Termovízna kamera má optický systém, ktorý zbiera infračervené žiarenie z objektov a prevedie ho na obrazovku v podobe farebného obrazu, ktorý reprezentuje rozdiely v teplote. Tento obraz môže byť zobrazený v rôznych farebných škálach, ktoré sa používajú na zvýraznenie rozdielov v teplote. Najčastejšie sa používa škála s farebnými odtieňmi od modrej pre nízke teploty až po červenú pre vysoké teploty.

V podstate, termovízna kamera funguje tak, že zachytáva elektromagnetické vlny, ktoré vyžarujú objekty v podobe infračerveného žiarenia, a následne ich prevedie na obrazovku vo forme farebného obrazu, ktorý reprezentuje rozdiely v teplote. Toto umožňuje vidieť teplotné rozdiely v rôznych častiach objektov, ktoré sa používajú na rôzne aplikácie, ako napríklad kontrolu tepelnej izolácie budov, detekciu porúch v elektrických systémoch, alebo na monitorovanie výkonu strojov a zariadení.

 

ČO NIE JE TERMOVÍZNE MERANIE

Na trhu je množstvo firiem, ktoré ponúkajú termovízne meranie pomocou kamery, ktorá nie je určená na meranie budov, ale skôr na meranie napríklad elektrických káblov. Maximálna vzdialenosť od meraného objektu pri tomto type kamery by nemala presahovať 1  metre. Čím väčšia je vzdialenosť od meraného objektu, tým horšia je kvalita snímku a rozpoznania objektov na danom obrázku. Tieto kamery sú často cenovo dostupné a preto majú nižšiu kvalitu a presnosť merania. Preto odporúčame zvážiť nielen cenu merania, ale aj značku kamery a jej teplotnú citlivosť, ktorú daná kamera má. Kamera určená na meranie káblov má slabú teplotnú citlivosť ≥ 80 mK, alebo až ≥ 150 mK (čím menšie číslo, tým lepšie).  Meriam  už viac  ako  10  rokov  a  v danom odbore  vám viem nie len nafotiť  obrázky  na termovíznej kamere , ale aj ich  vyhodnotiť a navrhnúť opravu daného problému.Som autorizovaný inžinier v oblasť  energetickej certifikácii budov , kde sme pomohli navrhnúť   a znížiť energetickú úsporu mnoho budov. U nás  si objednáte  aj naše bohaté  skúsenosti s navrhovaním možných opráv.

DÔLEŽITOSŤ TEPLOTNEJ CITLIVOSTI

Teplotná citlivosť termokamier sa označuje skratkou NETD (Noise Equivalent Temperature Difference). Udáva sa v milikelvinoch, alebo v °C. Čím je táto hodnota menšia, tým je termosnímok kvalitnejší a je možné lepšie rozlíšiť a zachytiť teplotné rozdiely v kritických miestach, ako sú tepelné mosty ,  alebo  lokalizovať v ústrednom vykurovaní prasknuté potrubie. Teplotná citlivosť v stavebníctve sa bežne pohybuje v intervale od 30 mK do 60 mK. Pričom hodnota 60 mK je dnes považovaná už za naozaj hraničnú. Na nasledujúcom obrázku je znázornený termosnímok s tepelnou citlivosťou 80 mK , 50 mK , 30 mK. Teplotná citlivosť kamery, s ktorou meriame je daná výrobcom hodnotou 45 mK tj. 0,045 °C.

termovízne meranie budov

ČÍM MERIAME – TERMOKAMERA

exxseriestouchscreen

Termovízna kamera je  prenosné zariadenie s kvantitatívnym meraním teploty.
Pracuje v infračervenej oblasti elektromagnetického spektra a umožňuje bezdotykové
meranie teploty na povrchu meraného objektu. Snímaný obraz sa zaznamenáva vo forme obrázkov na počítačovú kartu, kde môže byť ďalej spracovávaný.

Termovízne meranie zabezpečujeme pomocou  termokamery  FLIR  E50BX

 • Teplotná citlivosť NETD < 45 mK
 • Špeciálny mód merania pre detekciu miest ohrozených vznikom plesní
 • Zorné pole  25° x 19°
 • Merací rozsah až do  -20°C … +120°C

PODMIENKY MERANIA

Dôležitým faktorom pre úspešné termovízne meranie je splnenie požadovaných fyzikálnych podmienok. Jednou zo základných podmienok je teplotný rozdiel medzi interiérom a exteriérom, ktorý by mal byť  aspoň 20°C. Meranie nie je možné vykonať pri nepriaznivých poveternostných podmienkach ako je silný vietor, hmla, bez priameho slnečného žiarenia, snehové alebo dažďové zrážky, pretože voda je pre infračervené žiarenie úplne nepriepustná . Z tohto dôvodu je potrebné vopred konzultovať najvhodnejší termín vykonania požadovaného termovízneho merania.

 • meranie je veľmi dôležité vykonávať nielen zvonku, ale predovšetkým zvnútra domu
 • rozdiel teplôt interiéru a exteriéru najmenej 20°C
 • najvhodnejšia je doba, kedy vonkajšia teplota nepresahuje 2°C
 • teplota objektu by nemala byť ovplyvnená priamym slnečných svetlom, preto meranie realizujeme ráno pred svitaním alebo večer
 • meranie nevykonávame pri silnom snežení a daždi, pričom rýchlosť vetra by mala byť najviac do 10km/h
 • nie je vhodné vetrať minimálne 3hod. pred realizáciou
 • meranie vykonávame podľa normy STN EN 13187 (73 0561), z ktorej podmienky vychádzajú

ČO VŠETKO MÔŽEME S TERMOVÍZNOU KAMEROU ZAMERAŤ

NA STAVBÁCH

 

 • zisťovanie tepelných strát budov a objektov (únik tepla)
 • detekcia tepelných mostov
 • kontrola vzduchotesnosti
 • netesnosť budov, okien a dverí
 • kontrola podlahového, stenového a stropného vykurovania- nájsť chyby v podlahovom vykurovaní
 • zisťovanie stavu objektu pred jeho zakúpením – zistenie závad napr. v plášti budovy
 • poruchy kúrenia, úniky vykurovacej vody a TUV
 • detekcia prasknutého potrubia  vody  zabudovaného v murive alebo podlahe
 • kontrola krbov, pecí a komínov.
 • kontrola kvality práce  sadrokartónových konštrukcií
 •  detekcia a následné grafické vyznačenie povrchov s potencionálnym vznikom plesní. Namerané hodnoty sú  porovnávané s normou STN 73 0540-2, ktorá sa tým zaoberá
 • kontrola a odhalenie stavebných nedostatkov- nedostatočná a chýbajúca tepelná izolácia. (aby ste mohli včas reklamovať nekvalitnú prácu)
Thermal image - Infrared New England
termovízne meranie

NA TECHNOLÓGIÁCH

 

 • sledovanie a kontrola fotovoltaických zariadení
 • kontrola elektrických rozvádzačov, prehrievanie elektrických spojov a káblov
 • možnosť zistenia úniku chladu na chladiacich a mraziacich zariadeniach – chladničky a mrazničky
 • chyby na točiacich sa častiach motorov a zariadení

 

Meranie termovíznou kamerou je výborným prostriedkom, ako včas vykonať opatrenia k oprave skrytých chýb, ktoré by pri ich dlhodobom negatívnom pôsobení mohli byť viditeľné, prípadne zdraviu škodlivé . Zároveň touto prevenciou predídete  vysokým nákladom na ich opravu v budúcnosti.