Energetický certifikát budovy je doklad o kvalitatívnych energetických vlastnostiach budovy. Z energetického certifikátu je možné posúdiť, či budova spĺňa minimálne požiadavky na energetickú hospodárnosť alebo nespĺňa. Zároveň posudzuje, aká je úroveň energetického hospodárstva budovy a na základe toho zatriedi budovu do energetickej triedy na stupnici A až G.

V súčasnosti je objektívnym ohodnotením energetickej hospodárnosti a energetickej certifikácie budov dokument energetický certifikát. Energetický certifikát rodinného domu, energetický certifikát na dom je  dôležitý dokument, bez ktorého nie je možné tieto stavby predať alebo prenajať. Povinný je samozrejme aj energeticky certifikát ku kolaudácii novostavieb, čomu sa už dnes nevyhnú všetci majitelia nových rodinných domov.

Môžeme povedať že energetický certifikát budovy hodnotí objekt z hľadiska týchto energií (potreba energie na ohrev vody, potreba energie na vykurovanie, potreba energie na vzduchotechniku, klimatizáciu, zabudovanú elektroinštaláciu, osvetlenie). v kilowatthodinách na meter štvorcový za rok pre celú budovu. Pri rodinných a bytových domoch, výpočet nebude zohľadňovať vplyv zabudovaného osvetľovacieho zariadenia a klimatizačný systém.

Energetická certifikácia budov vstúpila u nás do platnosti 1.1.2008 podľa zákona 555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Vyhlášky 324/2016 MDVaRR SR, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výpočte energetickej hospodárnosti budov a obsahu energetického certifikátu.

Potrebujete pre svoju budovu   energetický certifikát a neviete na koho sa obrátiť? Ste na správnom webe. Naša firma sídli priamo v Prešove a služby samozrejme ponúkame po celom Slovensku .Preto nás neváhajte kontaktovať z celého Slovenska.

POVINNOSTI VLASTNÍKA BUDOVY

V prípade dokončenia novej stavby, alebo významnej obnovy povinnosť vlastník budovy predložiť energetický certifikát ako prílohu ku kolaudačnému konaniu, kde sa určí potreba energie v budove s použitím normalizovaných údajov o vonkajšom a vnútornom prostredí a o skutočnom použití stavebných materiálov a technického vybavenia. zákon č.555/2005 § 5/2c

Vlastník budovy je povinný uchovať energetický certifikát počas celej doby jeho platnosti:

 • pri predaji budovy je povinný odovzdať platný energetický certifikát novému vlastníkovi
 • pri prenájme budovy je povinný odovzdať osvedčenú kópiu energetického certifikátu nájomcovi.
 • do piatich pracovných dní odo dňa prevzatia energetického certifikátu a energetického štítku vystaviť energetický štítok na nápadnom, pre verejnosť jasne viditeľnom mieste. Táto povinnosť sa týka ak ide o budovu, ktorých viac ako 250 m2 celkovej podlahovej plochy užíva orgán verejnej moci a verejnosť ich často navštevuje, alebo ide o budovu s celkovou podlahovou plochou viac ako 500 m2, ktorú verejnosť často navštevuje.

PREČO ENERGETICKÝ CERTIFIKÁT?

Základným dôvodom je znižovanie energetickej náročnosti budov. Cieľom je optimalizovať vnútorné prostredie v budovách a znížiť emisie oxidu uhličitého. Tento sektor sa na spotrebe primárnych energetických zdrojov podieľa nemalým percentom, a preto je kladený dôraz na znižovanie tohto podielu. Energetický certifikát hraje  dôležitú úlohu pri oceňovaní budovy na trhu, či už v prípade predaja, kúpy alebo prenájmu. Viete si predstaviť kupovať auto bez toho, aby ste vedeli akú má spotrebu a aký výkonný je jeho motor? Práve túto vec rieši energetický certifikát.

 

 

V KOĽKÝCH VYHOTOVENIACH SA PODĽA VYHLÁŠKY VYHOTOVUJE ENERGETICKÝ CERTIFIKÁT?

Podľa vyhlášky č. 364/2012 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa vyhotovuje v dvoch vyhotoveniach, z ktorých jedno patrí vlastníkovi budovy a druhé je súčasťou registratúry oprávnenej osoby podľa § 7 ods. 1 písm. a).

AKÉ SÚ ZÁKONNÉ POŽIADAVKY HODNOTENEJ BUDOVY?

Pre budovy, ktoré sa začali stavať po 1.1.2016 musia spĺňať energetickú triedu A1 pre globálny ukazovateľ, ktorým je primárna energia. Významne obnovovaná budova musí túto požiadavku splniť, ak je to technicky, funkčne a ekonomicky uskutočniteľné.
Pre budovy postavené pred 31.decembrom 2015 je minimálna požiadavka energetická trieda B pre globálny ukazovateľ – primárna energia. Ak to nie je pri významne obnovovanej budove technicky, funkčne a ekonomicky uskutočniteľné, musia spĺňať aspoň požiadavky určené podľa technickej normy pre jednotlivé energetické úrovne výstavby.

 

 

KTORÝ VÝSLEDOK ENERGETICKÉHO CERTIFIKÁTU JE DÔLEŽITÝ?

Je to PRIMÁRNA ENERGIA. Nachádza sa na prvej strane energetického certifikátu v pravom hornom rohu.

KTORÝCH BUDOV SA ENERGETICKÁ CERTIFIKÁCIA NETÝKA ?

HiRes
 • budovy a pamätníky chránené z dôvodu architektonickej alebo historickej hodnoty alebo ako súčasť charakteristického prostredia, pri ktorých by dodržanie požiadaviek na energetickú hospodárnosť budov neprijateľne zmenilo ich charakter alebo vzhľad,
 • kostoly a iné budovy používané ako miesta na bohoslužby alebo na náboženské podujatia,
 • budovy, ktoré sú dočasnými stavbami s plánovaným časom užívania kratším ako dva roky,
 • priemyselné stavby, dielne a nebytové poľnohospodárske budovy s nízkou spotrebou energie,
 • bytové budovy, ktoré sú určené na užívanie menej než štyri mesiace v roku,
 • samostatne stojace budovy, ktorých úžitková plocha je menšia ako 50 m2

VZOR ENERGETICKÝ CERTIFIKÁT

 1. Číslo energetického certifikátu pridelené v systéme INFOREG-EC  www.inforeg.sk
 2. Základné údaje, ktoré identifikujú nehnuteľnosť
 3. Účel spracovania (novostavba, významná obnova, predaj)
 4. Fotografia budovy od verejnej komunikácie v čase obhliadky (stavebný úrad ju môže kontrolovať)
 5. Celková podlahová plocha v m2 (z vonkajších rozmerov)
 6. Hodnoty energetickej triedy A-G pre miesta spotreby energie
 7. Podiel energie z obnoviteľných zdrojov
 8. Koľko Emisie CO2 na rok vyprodukuje váš dom
 9. Odporúčané návrhy pre váš dom. Na strane 8 certifikátu je vyrátaná finančná  návratnosť
 10. Údaje zhotoviteľa odborne spôsobilej osoby (možné overiť  https://verejnyportal.sksi.sk)
 11. Globálny ukazovateľ – primárna energia. Od 1.1.2016 podmienka A1. Hodnota, ktorú zaujíma stavebný úrad.
 12. Celková potreba energie – ak túto hodnotu prenásobíme  m2 (údaj pod fotografiou) dostaneme normalizovanú potrebu energie vášho domu v kWh na rok. Teda finančne prevádzka domu za rok.
 13. Dátum vyhotovenia a platnosti certifikátu

energetický certifikát