cameraPods_exxSeries

Princíp a funkcie termokamery nám pomáhajú vyhodnotiť a interpretovať výsledok merania a to priamo na mieste (v teréne) na obrazovke termokamery, tak aj neskôr v PC pri tvorbe protokolu. Na meranie používame najmodernejšiu kameru značky FLIR, kde je požiadavka na vysokú teplotnú citlivosť NETD 0,045°C, alebo v  milikelvinoch 45 mK. Nachádzame preto uplatnenie v stavebníctve, kontrola systémov TZB (klimatizácia, vykurovanie, elektroinštalácie a pod.) a  meranie fotovoltaických panelov. Nižšie na stránke sú spomenuté najbežnejšie funkcie termokamery. Napriek tomu nie každá termokamera podporuje všetky nižšie spomínané funkcie.

FUNKCIE

Termograf

Termogram je záznam , ktorý zobrazuje jednotlivé teploty snímaného objektu v škále farieb, kde svetlejším farbám sú priradené teploty vyššie a tmavším farbám teploty nižšie. Pravá časť je samotný obrázok snímaného objektu, ľavá časť je farebná škála s teplotnou stupnicou. Každej farbe je priradený určitý rozsah teplôt (viď.obr.).

 

Meranie teploty v bode

Meranie teploty v bode je základnou meracou funkciou každej termokamery a je základnou funkciou, ktorú vieme zabezpečiť pri každom meraní. Umožňuje nám zmerať teplotu v jednom bode. Priamo v teréne možno na našej kamere pridať niekoľko meracích bodov naraz, na základe ktorých možno stanoviť rozsah závady. Na obrázku vpravo je okno, na ktorom nie sú dokončené špalety (zateplenie z vonku okolo okna). Okolo okna je vidieť únik tepla, čo dosvedčujú aj namerané teploty. Vonkajšia teplota v danej oblasti bola nameraná  2°C. Pritom v pravo hore bola nameraná teplota 10,6 °C.

Meranie teploty v oblasti –max min teplota

Meranie teploty v oblasti nám umožňuje stanoviť minimálnu, maximálnu a priemernú teplotu pre obdĺžnikové či všeobecne nepravidelné oblasti. Meracie funkcie oblasti môže byť v praxi veľmi užitočná. Napríklad pri výmene okien je potrebné skontrolovať, či sa uskutočnila bez závad. Minimálna teplota v oblasti napr. stanovuje, ktorá časť okna je najchladnejšia a pri ďalšom meraní je možné sa na túto oblasť zamerať a zaobstarať detailnejšie snímky. Funkcia je rovnako tak užitočná pri meraní v priemysle, pretože ukazuje, ktorá oblasť môže byť z hľadiska preťaženia či opotrebovania najviac ohrozená. A opäť sa možno práve na túto oblasť bezprostredne zamerať priamo v teréne.

Zlá montaž rohu  okna

Infiltrácia studeného vzduchu cez dvere

ThermoFaktor normalizované vyznačenie miest s potenciálnym vznikom plesne

S pomocou teploty vzduchu v interiéri a exteriéri je stanovený tzv. teplotný faktor. Ten je porovnávaný s hodnotou, ktorú stanovuje norma STN 73 0540-2.  Špeciálnym programom ThermoFaktor sú následne v termograme označené tie povrchy, kde vypočítaná hodnota teplotného faktora z nameraných údajov je menšia ako teplotný faktor stanovujúci norma a a máju potenciál na vznik plesní

Základné charakteristiky ThermoFaktoru:

  • porovnanie stanoveného teplotného faktoru s hodnotou podľa normy STN 73 0540-2
  • grafické vyznačenie povrchov s nespĺňanou požiadavkou na hodnotu teplotného faktora
  • vyznačenie miest s potenciálnym vznikom plesní

Teplotný profil

Je funkcia, ktorá umožňuje zobraziť priebeh teploty na priamke v podobe grafu. Teplota na grafe sa začína merať od bodu s názvom Li1. Priebeh teploty na grafe je zobrazený z ľava smerom do prava.  Je užitočná predovšetkým pri analýze teplotnej homogenity, kde je potreba teploty porovnávať. Ideálny stav by bol vtedy, ak by graf zobrazoval rovnakú priamku (teplota by nestúpala ani neklesala). S pomocou tejto funkcie je možné „preskenovať“ celý povrch  a zistiť, kde nám teplota začína klesať a naopak kde nám teplota začína stúpať.

Funkcia Izotermia

Táto funkcia nám umožňuje zobraziť na termokamere kritickú, alebo hraničnú teplotu (napr. pod alebo nad 20,8 °C). Termokamera nám zobrazí iba tie oblasti, kde teplota je nižšia, alebo vyššia ako je nami nastavená hodnota. V praxi už nie je potreba hľadať kritické miesto s kamerou po celom objekte, keďže na termokamere sa nám zobrazia okamžite. Už sa nám nemôže stať, že kritické miesto prehliadneme ako pri bežnej termokamere.

  • napr. vyznač všetko nad 60 °C
  • napr. vyznač všetko pod 20 °C

Patentovaná funkcia MSX

V klasickom termograme nie sú termokamerou zaznamenávané hrany a obrysy meraných objektov. Dôsledkom je samozrejme horšia čitateľnosť termogramov oproti reálnym fotografiám. Funkcia MSX – Multi Spectral Dynamic Imaging  pracuje na princípe prelínania termogramu a reálnej fotografie tak, že vo fotografii sú detekované hrany a obrysy, čo vo výsledku umožňuje oveľa efektívnejšie diagnostiku danej oblasti.

  • Ide o patentovanú funkciu značky Flir, ktorú nemá žiadny iný výrobca termokamier
  • Ostrejšie termosnímky
  • Prehľadnejšia orientácia na snímku

Každý snímok u nás je možné urobiť bez, alebo s  technológiou MSX. Na videu vľavo je znázornený príklad (zdroj oficiálna stránka FLIR)