Často kladené otázky s odpoveďami

Pripravili sme pre Vás najčastejšie otázky. Ak by ste tu niečo nenašli, alebo by ste niečomu nerozumeli, neváhajte nás kontaktovať na tel.čísle 0944 231 005, alebo nám napíšte.

FAQs

Čo je Energetický certifikát ?

Energetický certifikát je doklad, v ktorom stanovujeme energetickú potrebu budovy. Budovy sú v rámci certifikácie zaradené do energetických tried od A po G (podobne ako u elektrospotrebičoch).

Na čo slúži Energetický certifikát ?

Pomôže majiteľovi, alebo kupujúcemu záujemcovi o nehnuteľnosť porovnať, či v budove bude za energiu platiť viac alebo menej, ako v inej podobnej budove. Certifikáty obsahujú aj návrhy opatrení, ako je možné vylepšiť energetickú hospodárnosť budovy, ak je to potrebné.

Podľa akého zákona sa vykonáva Energetická certifikácia budov ?

Podľa zákona č. 555/2005 z 8. novembra 2005 o energetickej hospodárnosti budov, ktorý je doplnený o zákon č. 300/2012 z 18. septembra 2012. Zákon stanovuje postupy a opatrenia na zlepšenie energetickej hospodárnosti budov s cieľom znížiť emisie oxidu uhličitého z prevádzky budov. Zákon č. 555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov je vykonávaný vyhláškou č. 364/2012.

Kedy je Energetická certifikácia povinná ?

Od 1.1.2013 je platná novela zákona č.555/2005 o energetickej hospodárnosti budov o zákon č. 300/2012 a týmto sa energetické certifikáty vyžadujú pri:

  • pri predaji alebo prenájme: vlastník, ktorý predáva, alebo prenajíma svoju nehnuteľnosť, musí zabezpečiť jej certifikáciu a táto budova bude odpredaná už s certifikátom. Kupujúci vyžadujte od vlastníka nehnuteľnosti, aby vám zabezpečil certifikáciu a tým pádom vás informoval o tom, v akom stave a triede je táto nehnuteľnosť (A, B,…). Certifikát by mal byť dôležitým determinantom rozhodnutia sa o kúpe. zákon č.555/2005 § 5/2a
  • verejné budovy (budova, ktorú používa orgán verejnej moci a verejnosť ju často navštevuje), ktorých celková úžitková plocha je viac ako 500 m2  a verejné budovy po 9. júli 2015, ktorých celková úžitková plocha je viac ako 250 m2. zákon č.555/2005 § 5/2b
  • po dokončení novej budovy, alebo významnej obnovy existujúcej budovy (napr. pri kolaudácií.) zákon č.555/2005 § 5/2c
  • pri predaj a prenájme – vlastník budovy je povinný v každej komerčnej reklame uvádzať ukazovateľ energetickej hospodárnosti (napr. ak sa predáva dom a mám inzerát na internete)                            zákon č.555/2005 § 8/5

Nie je zbytočná formalita vyžadovať si od predávajúceho nehnuteľnosti Energetický certifikát ?

Skúsenosti nám ukazujú, že kúpu, alebo predaj nehnuteľnosti dosť ovplyvňuje energetická náročnosť budovy. Jednoducho povedané z čoho je dom postavený, z akých tehál. Je, alebo nie je zateplený? Aké je ústredné vykurovanie v dome? Túto vec nám pomôže zistiť práve energetický certifikát. V prípade kúpy starého domu je obsahom energetického certifikátu aj návrh opatrení (budete vedieť, čo všetko je v dome nedostatočné a čo je potrebné vylepšiť, aby ste ušetrili a koľko musíte investovať). Kupovať, alebo prenajímať nehnuteľnosť v dnešnej dobe bez energetického certifikátu je presne to isté, ako keby ste si kupovali auto a neviete akú ma spotrebu paliva a aký je jeho technický stav.

Musím mať certifikát aj keď som v podnájme?

Áno. Podľa zákona č.555/2005 § 5/2a vám má vlastník budovy predložiť energetický certifikát . Na základe certifikátu určite približnú spotrebu energií v budove , ktorá vám pomôže sa rozhodnúť budovu prenajať, vybrať si inú budovu alebo rokovať s majiteľom o cene. Mali sme skúsenosť, kedy sme robili certifikát kvôli prenájmu. Vyšla zlá energetická trieda. Nájomca si môže pri takomto prípade vyžadovať nižšiu cenu, alebo sa rozhodnúť pre inú nehnuteľnosť.

Ako sa vlastne predávajú nehnuteľnosti v iných členských štátoch európskej únii ?

V iných členských štátoch európskej únii je normálne, že pri predaji budovy je zverejnená energetická trieda + energetický certifikát. Na uvedenom obrázku je náhodný dom z najväčšej inzertnej spoločnosti v Nemecku, ktorá sa zaoberá predajom realít.

Sú budovy, ktorých sa Energetický certifikát netýka ?

Áno sú také budovy

a) budovy a pamätníky chránené z dôvodu architektonickej alebo historickej hodnoty alebo ako súčasť charakteristického prostredia, pri ktorých by dodržanie požiadaviek na energetickú hospodárnosť budov neprijateľne zmenilo ich charakter alebo vzhľad,
b) kostoly a iné budovy používané ako miesta na bohoslužby alebo na náboženské podujatia,
c) budovy, ktoré sú dočasnými stavbami s plánovaným časom užívania kratším ako dva roky,
d) priemyselné stavby, dielne a nebytové poľnohospodárske budovy s nízkou spotrebou energie,
e) bytové budovy, ktoré sú určené na užívanie menej než štyri mesiace v roku,
alebo na obmedzené užívanie počas roka s očakávanou spotrebou energie nižšou ako 25% spotreby pri celoročnom užívaní
f) samostatne stojace budovy, ktorých úžitková plocha je menšia ako 50 m2

Kto môže vykonávať Energetickú certifikáciu ?

Certifikáciu vykonáva odborne spôsobilá osoba, ktorá dosiahla druhý stupeň vysokoškolského vzdelania stavebného, energetického, strojárskeho a elektrotechnického zamerania, alebo v oblasti architektúry. Zoznam týchto odborne spôsobilých osôb je možné nájsť  na stránke stavebnej komory SKSI .

Ako dlho trvá vypracovanie Energetického certifikátu ?

Energetický certifikát sa bežne robí 1 až 2 týždne. V prípade urgencie vieme jednotlivé energetické certifikáty aj uprednostniť a vystaviť Energetický certifikát do 48 hodín od obhliadky.

Aké podklady sú potrebné na vypracovanie Energetického certifikátu ?

Fotografie zo všetkých strán objektu, fotografie ústredného vykurovania, pôdorysy podlaží, rez, zloženie obalových konštrukcií.

Čo všetko posudzuje Energetický certifikát ?

Energetický certifikát posudzuje v budovách 4 miesta spotreby. U rodinných a bytových budovách je to Tepelná ochrana budov (posudzujeme z čoho je postavený dom). Vykurovanie a príprava teplej vody (aké vykurovanie v dome je). Pri polyfunkčných objektoch a administratívnych budovách je ešte potrebné posúdiť miesto spotreby energie Osvetlenie a ak sa nachádza v budove aj nútené vetranie a klimatizácia, tak aj Vetrania a klimatizácie.

Akú platnosť má Energetický certifikát ?

Energetický certifikát ma platnosť 10 rokov.

Čo je energetický štítok?

Energetický štítok je súčasťou každého energetického certifikátu. Vyzerá rovnako, ako Energetický certifikát .Energetický štítok poznáme hlavne z oblasti elektrických spotrebičov a biele techniky. Jeho úloha je informovať akú spotrebu energie ma daný spotrebič za rok. To isté platí aj pri energetickom štítku budovy. Dá sa povedať že to je súhrnu energetického certifikátu.

U ktorý budov je zákonná povinnosť vystaviť energetický štítok ?

Vlastník budovy je povinný do piatich pracovných dní odo dňa prevzatia energetického certifikátu a energetického štítku vystaviť energetický štítok na nápadnom, pre verejnosť jasne viditeľnom mieste, ak ide o budovu ktorých viac ako 250 m2 celkovej podlahovej plochy užíva orgán verejnej moci a verejnosť ich často navštevuje, alebo ide o budovu s celkovou podlahovou plochou viac ako
500 m2
, ktorú verejnosť často navštevuje.

Môžem dostať pokutu, ak zanedbám povinnosť Energetickej certifikácie budov ?

Áno. Do 2000 eur. Pokutu vám môže udeliť Štátna energetická inšpekcia a to keď ako vlastník neobstaráte energetický certifikát, neuschováte energetický certifikát po celý čas jeho platnosti, neodovzdáte platný energetický certifikát novému vlastníkovi pri predaji budovy, neodovzdáte osvedčenú kópiu energetického certifikátu nájomcovi pri prenájme budovy, neuvediete ako súčasť ponuky na predaj alebo prenájom budovy alebo jej samostatnej časti v reklame v komerčnom médiu aj ukazovateľ energetickej hospodárnosti z energetického certifikátu. zákon č.555/2005 § 12/1,2

Je nejaký zoznam kde sa energetické certifikáty registrujú ?

Áno na stránke www.inforeg.sk sa nachádza centrálny register certifikátov. Dajú sa tam vyhľadať všetky vydané certifikáty podľa obce , okresu , parcely ale aj podľa prideleného čísla.

Je možné získať Energetický certifikát aj mimo sídla vašej firmy ?

Energetický certifikát je možné vypracovať aj keď nie ste v tom istom regióne ako naša firma. Musí sa vykonať obhliadka objektu a zistiť skutočný stav objektu. To znamená, že je potrebné urobiť obhliadku objektu .