Podmienky pre kondenzačné kotle na zemný plyn:

 • je súčasťou komplexnej obnovy RD, t. j. jednotlivé druhy stavebných konštrukcií musia spĺňať pre súčiniteľ prechodu tepla maximálnu hodnotu v zmysle tepelnotechnickej normy STN 73 0540-2+Z1+Z2; (jednoducho povedané dom musí byť komplet celý zateplený – obvodový múr, podlaha, strop podkrovia, strop nad suterénom a všetky skladby, ktoré sú v styku s nevykurovanou časťou z vonku. Ak toto nie je splnené, kotol si kúpiť môžete, ale nebude preplatený. Je možné, že budú preplatené v rámci vykurovania, ak to bude realizované – nové rozvody, expanzná nádoba, súvisiace práce, zásobník na vodu. Uvedené zo stránky obnov dom  str. 18.),
 • je na energetickom štítku zatriedený do energetickej triedy A,
 • je v súlade s požiadavkami na ekodizajn, t. j. spĺňa parametre nariadenia Komisie (EÚ) č. 813/2013, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokiaľ ide o požiadavky na ekodizajn ohrievačov pre vykurovanie vnútorných priestorov a kombinovaných ohrievačov (požiadavky od 26. septembra 2018),
 • nahrádza zastaralý plynový kotol (nový plynový kondenzačný kotol má preukázateľne nižší inštalovaný výkon oproti pôvodnému plynovému kotlu), alebo zdroj tepla na báze uhlia, resp. oleja.

 

Podmienky pre kotle na pelety: platí iba pre výzvu č.4:

 •  je v súlade s požiadavkami na ekodizajn (t. j. spĺňa parametre nariadenia Komisie (EÚ) č. 813/2013, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/125/ES,
  pokiaľ ide o požiadavky na ekodizajn ohrievačov pre vykurovanie vnútorných priestorov a kombinovaných ohrievačov (požiadavky od 26. septembra 2018),
 •  je zaradený do jednej z dvoch najvyšších významne zastúpených tried energetickej účinnosti v zmysle čl. 7 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2017/136, ktorým sa stanovuje rámec pre energetické označovanie a zrušuje smernica 2010/30/EÚ;9,
 • má vydané vyhlásenie o zhode,
 • nahrádza zastaralý kotol na biomasu, alebo vykurovacie systémy na báze uhlia/oleja, alebo nahrádza zastaralý plynový kotol pod podmienkou, že sa RD nenachádza v niektorej z obcí v zozname, ktorý je prílohou č.4 Výzvy. Príloha č.4 Výzvy – Zoznam obcí, kde nebude podporovaná výmena zastaralého plynového kotla za nový biomasový kotol na pelety. Zoznam nájdete na tejto stránke obnovdom.  
 • kotol nie je určený na splyňovanie dreva, alebo na spaľovanie fosílnych palív.

Pre upresnenie uvediem jednoduché príklady výmeny staršieho kotla na kotol peletový:

 • výmena kotla na biomasu – čo je kotol na drevo alebo kotla na báze uhlia/oleja, za kotol na pelety,
 • výmena staršieho kotla na plyn za kotol na pelety, ale iba ak sa váš dom nenachádza v zozname, ktorý je v prílohe č.4 Výzvy,
 • výmena staršieho, alebo novšieho elektrického kotla na kotol peletový nie je preplácaný.
Kotol
kotol_na_pelety_co_potrebujete_vediet_pred_jeho_kupou_1