Opatrení patriacich do skupiny A musí predstavovať minimálne 25% celkových oprávnených výdavkov projektu.

Súčasťou obnovy RD musí byť aspoň jedno opatrenie zo skupiny A, pričom za oprávnené nie sú považované opatrenia zo skupiny A, ktoré sa viažu na vybudovanie nadstavby alebo prístavby, ani zobytnenia podkrovia, alebo suterénu. Inými slovami všetky nové konštrukcie, ktoré ste postavili a ktoré zateplíte, nebudú preplácané. Opatrenia zo skupiny B sú voliteľné.

 

Skupina opatrení A – zlepšenie tepelno-technických vlastností budovy:

 •  zateplenie obvodového plášťa vrátane vynútených vedľajších výdavkov v prípade RD, kde
  dochádza k presahom zatepľovanej fasády nad rámec teplovýmennej plochy konštrukcie
  z dôvodu minimalizovania tepelných mostov ako napr. sokel, rímsa, atika, štítová stena,
  betónová markíza, vrátane všetkých vystupujúcich konštrukcií v kontakte s teplovýmenným
  obalom RD,
 •  zateplenie strešného plášťa,
 •  výmena otvorových konštrukcií,
 •  zateplenie podlahy nevykurovaného podkrovia (resp. akéhokoľvek nevykurovaného priestoru v RD, pod ktorým je vykurovaný priestor),
 •  zateplenie stropu nevykurovaného suterénu (resp. akéhokoľvek nevykurovaného priestoru v RD, nad ktorým je vykurovaný priestor),
 •  zateplenie podlahy na teréne (vykurovanej miestnosti v RD, pod ktorou nie je iná miestnosť).

 

Dávam do pozornosti dôležitú podmienku, ktorú si určilo Ministerstvo životného prostredia pre štátnu dotáciu pre obnovu budov:

Výška oprávnených výdavkov na realizáciu opatrení patriacich do skupiny A (zateplenie obvodového plášťa, zateplenie strešného plášťa, výmena okien, zateplenie podlahy nevykurovaného podkrovia, zateplenie stropu nevykurovaného suterénu, zateplenie podlahy na teréne) musí predstavovať minimálne 25% celkových oprávnených výdavkov projektu. (zdroj  www.obnovdom.sk str.17)

Čo sa stane, ak danú podmienku nedodržíte? Budete môcť podať žiadosť o dotáciu? Momentálne to možné je. Odporúčam sledovať ich stránku.

Za akých podmienok bude možné podať žiadosť pre obnovu budov, ak túto podmienku nedodržíte? Najlepšie je to ukázať na konkrétnom príklade. Uvedené ceny v tomto príklade sú vymyslené. Koľko vám preplatia určuje už priamo Ministerstvo životného prostredia. Preto je potrebné obrátiť sa priamo na nich, nie na nás.

Príklad:

Dajme tomu, že sa rozhodnete vymeniť okná na dome – opatrenie typu A a namontovať si tepelné čerpadlo vzduch voda – opatrenie typu B, s tým, že ste dodržali úsporu 30 %.

Za okná vám preplatí ministerstvo napr. 2 000 eur, za tepelné čerpadlo vám preplatí 7 000 eur.

2 000 + 7 000 = 9 000 eur

Nespĺňate podmienku 25 % celkových nákladov pre opatrenia typu A, pretože tieto opatrenia tvoria iba 22,22 %. Na to, aby sa žiadosť dala podať (systém vám sám vyráta sumu), zníži vám opatrenie typu B – tepelné čerpadlo.

Za okná dostanete 2 000 eur, za tepelné čerpadlo dostanete 6 000 eur.

2 000 + 6 000 = 8 000 eur

Okná tvoria 25 % z celkovej sumy 8 000 eur.

Upozornenie: Do úvahy sa nebudú brať skutočné ceny na faktúrach, ktoré zaplatíte za daný materiál, alebo technológie, ako je tepelné čerpadlo! Ceny sú už určené priamo na stránke Ministerstva životného prostredia pre štátnu dotáciu obnovy budov.

Zatpelnie domu
zateplenie strechy
podlaha