Opatrení patriacich do skupiny A musí predstavovať minimálne 25 %. Samotné vykurovanie nie je preplácané.

Opatrení patriacich do skupiny A musí predstavovať minimálne 25% celkových oprávnených výdavkov projektu. Súčasťou obnovy RD musí byť aspoň jedno opatrenie zo skupiny A, pričom za oprávnené nie sú považované opatrenia zo skupiny A, ktoré sa viažu na vybudovanie nadstavby alebo prístavby, ani zobytnenia podkrovia, alebo suterénu. Inými slovami všetky nové konštrukcie, ktoré ste postavili…