Rodinné domy, ktorým sa môže stať, že nedosiahnú úsporu 30 % pre dotáciu obnovy budov.

Základné podmienky pre dotáciu obnov dom: požiadavka na úsporu primárnej energie je min. 30%  – nie je možné docieliť iba s jedným opatrením zo skupiny A (Opatrenia typu A – výmena okien, zateplenie obvodového muriva, zateplenie stropu nevykurovaného podkrovia, zateplenie strešného plášťa, alebo zateplenie stropu nevykurovaného suterénu), ak nemáte záujem robiť na dome už žiadne…

Opatrení patriacich do skupiny A musí predstavovať minimálne 25 %. Samotné vykurovanie nie je preplácané.

Opatrení patriacich do skupiny A musí predstavovať minimálne 25% celkových oprávnených výdavkov projektu. Súčasťou obnovy RD musí byť aspoň jedno opatrenie zo skupiny A, pričom za oprávnené nie sú považované opatrenia zo skupiny A, ktoré sa viažu na vybudovanie nadstavby alebo prístavby, ani zobytnenia podkrovia, alebo suterénu. Inými slovami všetky nové konštrukcie, ktoré ste postavili…

Aké sú podmienky na výmenu kondenzačného kotla, alebo kotla na pelety:

Podmienky pre kondenzačné kotle na zemný plyn: je súčasťou komplexnej obnovy RD, t. j. jednotlivé druhy stavebných konštrukcií musia spĺňať pre súčiniteľ prechodu tepla maximálnu hodnotu v zmysle tepelnotechnickej normy STN 73 0540-2+Z1+Z2; (jednoducho povedané dom musí byť komplet celý zateplený – obvodový múr, podlaha, strop podkrovia, strop nad suterénom a všetky skladby, ktoré sú…